دوینه( ترخینه) از غذاهای سنتی استان کردستان است.دوینه یا ترخینه را بیش تر در زمستان می خورند و مواد اصلی آن را در بهار و تابستان فراهم می کنند. برای تهیه این خوراک ابتدا گندم را تمیز می شویند، سپس آن را می پزند و پس از پختن آن را خشک می کنند. سپس بلغور را آسیاب می کنند. ازچندی قبل دوغ را در مشک می ریزند تا آبش گرفته شود. پس از آن با بلغور مخلوط کرده و به صورت گلوله هایی درمی آورند و آن ها را در مقابل آفتاب خشک می کنند. از خشک شده آن در زمستان هم به صورت غذا با روغن استفاده می کنند و هم در آب خیسانده و از دوغ آن استفاده می کنند. اگر کسی سرماخوردگی داشته باشد، به او ترخینه می دهند.
آش ترخینه انواع مختلفی دارد که از جمله آش ترخینه شیر استان قم و آش ترخینه استان ایلام مواردی از این قیبل است.