آش بی بی از غذاهای محلی نیشابور (استان خراسان) است که به اسم آش اَماج (نیشابور) هم شناخته می‌شود. این آش با آماج خانگی تهیه می‌شود و تلفظ آن (اَماج – آماج) است. البته همانند این آش در روستای آردهه ی استان البرز نیز پخته می شود که در گویش فارسی آردهی به آن، آماج آش میگویند.